Доси:

CSS-CONTENT

Приблизительное чтение: 5 минут 0 просмотров

content

content –  ::after и: ::before с помощью псевдоэлементов то, что указано в контенте, добавляется в начало или конец содержимого элемента.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը   normal
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենс псевдоэлементами ::before и ::after.
Ենթարկվում է անիմացիայիՈչ

Значения, которые принимает контент:

teqst – текст заключен в кавычки ( “…”  или  ‘…’ ). Разрешено использовать для вставки специальных символов Unicode вариант кодирования. Например:content: “ Hello ” ; :

attr(atributi anvanumy) – функция возвращает текст указанного атрибута. Например, для любой ссылки: <a href="/ru/”www.hayti.am”/" data-no-auto-translation=""> , его можно добавить как текст в начале или в конце содержимого элемента:  a::after { content: attr(href) } :

open-quote – помещает предопределенный тип открывающей скобки в самом начале текста quotes в собственности.

close-quote – помещает закрывающую скобку предопределенного типа в самый конец текста quotes в собственности.

no-open-quote – запрещает добавление открывающей скобки.

no-close-quote – запрещает добавление закрывающей скобки.

				
					 body {
  padding: 10px;
  font-size: 20px;
 }
 .Div01 {
  width: 400px;
  margin: auto;
 }
 q {
  quotes: '"' '"' "'" "'" '"' '"';
 }
 q::before {
  content: open-quote;
  color: brown;
  font-size: 25px;
 }
 q::after {
  content: close-quote;
  color: brown;
  font-size: 25px;
 }
 .noquotes::before {
  content: no-open-quote;
 }
 .noquotes::after {
  content: no-close-quote;
 }
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>hayti</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="Div01">
   <h2 data-no-auto-translation="">no-open-quote/no-close-quote-ի համար օրինակ՝</h2>
   <p>
    <q>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
     <q>Aenean vitae sodales neque, et faucibus orci.
      <q class="noquotes">Quisque sed aliquet mi.</q> Consequatur in sequi pariatur accusamus.</q>
     Vestibulum ante ipsum primis в:
    </q>
   </p>
  </div>
 </body>
</html>

				
			

Свойство quotes содержит три пары кавычек. Браузер будет размещать кавычки в начале и конце всего содержимого элемента по порядку.

Для третьего значения установлены значения без открытых/закрытых кавычек, поэтому пара кавычек в третьем, принадлежащая третьему , не вставляется.

 

url() - определяется абсолютный или относительный тип адреса, который является адресом размещаемого объекта. Если браузер не может отобразить указанный файл, он будет проигнорирован.

				
					q::before {
 content: url(icon-content.jpg);
}
q::after {
 content: url(icon-content.jpg);
}
				
			

counter() - См. раздел «Функции CSS (Часть 2)». Он отобразит установленное значение счетчика. counter-reset в переменной.

none - ничего не добавляет.

normal – также используется в других свойствах CSS. Вот это даже noneоставит содержимое пустым.

counter-reset counter-increment

counter()

Функция counter() отображает значение простой числовой переменной (x = 10, «ему х лет»).

 

Если вам нужен калькулятор для подсчета подобных элементов, он состоит из трех частей:

1. counter-reset - место, где сохраняется результат калькулятора. counter-reset определит переменную, которая будет содержать целое число, результат счетчика. Начальное значение равно 0.

2. counter-increment - счетчик, который будет подсчитывать количество одинаковых элементов на данной веб-странице.

3. counter() - функция, которая будет отображать результат калькулятора. Здесь должно быть указано имя переменной. Функция должна быть установлена content  в свойстве, которое будет отображать результат работы калькулятора.

См. раздел «Функции CSS (Часть 2)».

Так:

				
					 body {
  counter-reset: hashvich;
  /* Սահմանվել է փոփոխական հաշվիչի համար՝ « hashvich » անվանմամբ */
 }
 h2::before {
  counter-increment: hashvich;
  /* հաշվիչը ամեն h2 էլեմենտի դեպքում 1-ով գումարվում է։ */
  content: "Համար " counter(hashvich) " - ";
  /* content-ը ::before պսևդոէլեմենտի միջոցով իր պարունակությունը
    ցուցադրելու է ամեն h2 տողից առաջ։ 
    counter()-ի միջոցով հաշվիչի արժեքը ավելանում է դրան։*/
 }
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>hayti</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <h2 data-no-auto-translation="">խաղացողը։</h2>
  <h2 data-no-auto-translation="">խաղացողը։</h2>
  <h2 data-no-auto-translation="">խաղացողը։</h2>
  <h2 data-no-auto-translation="">խաղացողը։</h2>
  <h2 data-no-auto-translation="">խաղացողը։</h2>
  <h2 data-no-auto-translation="">խաղացողը։</h2>
  <h2 data-no-auto-translation="">խաղացողը։</h2>
  <h2 data-no-auto-translation="">խաղացողը։</h2>
 </body>
</html>

				
			

counter-reset краткие данные:

Նախասահմանված արժեքը   none
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենПрименяется ко всем элементам.
Ենթարկվում է անիմացիայիՈչ

Значения следующие:

none - Запрещает работу счетчиков для данного селектора, они не будут подлежать расчету.

popokhakan – имя переменной. Можно указать более одного, разделив их запятой.

Чем больше имен указано, тем больше будет индивидуальных переменных. Важно расположение переменных, заданы ли они в одном селекторе в одном счетчике-сбросе или в разных селекторах.

voreveTiv – устанавливает начальное значение переменной(й). По умолчанию — 0.

Например:

				
					 li {
  list-style-type: none; /*ցուցակն ավտոմատ հաշվարկում է իր բոլոր կետերը, ուստի պետք է այն անջատվի։*/
 }
 
 ol {
  counter-reset: list1; /* այս մասը վերաբերում է ամբողջ html ցուցակին */
 }
 
 ol li:before {
  counter-increment: list1; /* list1 փոփոխականն իր արժեքը կփոխի՝ կհաշվի միայն 
  հիմնական ol-ի անմիջական դուստր li էլեմենտները։ 
  Այսպիսով կունենանք միայն 2 խումբ ցուցակ(2 հիմնական li) գլխավոր ցուցակի մեջ։ */
  content: counter(list1) ". ";
 }

 ol ol {
  counter-reset: list2; /* սա վերաբերում է խմբերի երկու ենթախմբերին առանձին(2 ol-երին)։ */
 }
 
 ol ol li:before {
  counter-increment: list2; /*իսկ սա՝ ենթախմբերի արժեքների ցիկլն է*/
  content: counter(list1) "." counter(list2) ". ";
 }
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Hayti</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <ol> <!-- ամբողջ html ցուցակը -->

   <li>в группе <!-- հիմնական ցուցակի առաջին խումբը -->
     <ol> <!-- առաջին ենթախումբը -->
     <li>ценить</li> <!-- արժեքները -->
     <li>ценить</li>
     <li>ценить</li>
    </ol>
   </li>

   <li> группа <!-- հիմնական ցուցակի երկրորդ խումբը -->
    <ol> <!-- երկրորդ ենթախումբը -->
     <li>ценить</li> <!-- արժեքները -->
     <li>ценить</li>
    </ol>
   </li>
   
  </ol>
 </body>
</html>

				
			

counter-reset — переменные записываются в отдельные места.

Երկու խմբերը(li) прямые дочери հիմնական ցուցակի համար(ol), поэтому значение list1 будет равно 2.

Э:նթախմբերը отделены друг от друга (имеют разных родителей), поэтому  ol ol { counter-reset: list2; };  будет ссылаться на երկու ենթախմբերին в отдельности. Таким образом, list2 в обоих случаях будет начинаться с нуля.

Пример:

counter-increment краткие данные:

Նախասահմանված արժեքը   none
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենПрименяется ко всем элементам.
Ենթարկվում է անիմացիայիՈչ

Значения следующие:

none - запрещено добавлять селектор в расчет.

popokhakany – для расчета указываются имена одной или нескольких переменных. Имена переменных разделяются двоеточием.

voreveTiv - определяет, сколько добавить к значению переменной. Значение по умолчанию — единица. Допускаются положительные и отрицательные целые числа, а также ноль.

Примеры,

				
					li { list-style-type: none; }
ol { counter-reset: list -1; }
li::before {
 counter-increment: list;
 content: counter(list) ". ";
}
				
			

Переменная будет начинаться с нуля, поскольку начальное значение равно -1. Прибавляя к нему единицу, получаем 0 и так далее.
0, 1, 2

				
					li { list-style-type: none; }
ol { counter-reset: list; }
li::before {
 counter-increment: list 2;
 content: counter(list) ". ";
}
				
			

Переменная каждый раз будет считаться на два.
2, 4, 6

				
					li { list-style-type: none; }
ol { counter-reset: list -1; }
li::before {
 counter-increment: list list;
 content: counter(list) ". ";
}
				
			

Переменная начинается с -1 и каждый раз увеличивается на 1 + 1. Вначале: "-1+1+1=1" и так далее: 1, 3, 5...

				
					li { list-style-type: none; }
ol { counter-reset: list 9; }
li::before {
 counter-increment: list;
 content: counter(list) ". ";
}
				
			

Начальное значение переменной будет 9.
10, 11, 12

quotes

quotes -Добавляет кавычки в предложения. 

<q> кавычки будут автоматически размещаться в элементах в соответствии с quotesтипа кавычек, указанных в  

Будет использоваться для добавления кавычек к тексту, указанному в другом элементе. ::before ::after псевдоэлементы content -ում указав конкретные слова: open-quote, close-quote. первый будет относиться к первому символу в кавычках, второй — ко второму.  no-open-quote,  no close-quote արժեքները будет запрещено ставить в тексте кавычки.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը  Это зависит от настроек браузера, а также операционной системы компьютера.
Ժառանգվում ենԱյո
Կիրառվում ենПрименяется ко всем элементам.
Ենթարկվում է անիմացիայիՈչ

Это свойство может принимать в качестве значения символ или его юникод:

ՍիմվոլըUnicode
"\0022
'\0027
"\00аб:
»\00бб:
'\2018
'\2019
"\201с:
"\201г:

none - кавычки не добавляются.

				
					q {
 quotes: "\00ab" "\00bb";
 color: red;
}
.p01 {
 quotes: "\201c" "\201c";
}
.p01::before {
 content: open-quote;
 color: brown;
 font-size: 30px;
}
.p01::after {
 content: close-quote;
 color: brown;
 font-size: 30px;
}
				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>quotes</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <p>
   Lorem ipsum dolor сидеть amet, <q>консектетур адиписцинг элит.</q> Нам Максимус.
  </p>
  <p class="p01">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
 </body>
</html>

				
			

column-count

column-count – делит содержимое элемента на заданное количество столбцов.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը   none
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենПрименяется ко всем элементам.
Ենթարկվում է անիմացիայիԱյո

Значения следующие:

auto - количество столбцов устанавливается автоматически.

քանակը – целое число больше нуля, которое будет определять количество столбцов.

				
					div {
  column-count: 2;
 }
				
			

column-fill

column-fill — определяет, как разделить содержимое элемента на столбцы.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը   balance
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենПрименяется к столбчатому элементу.
Ենթարկվում է անիմացիայիՈչ

Значения следующие:

auto — контент не распределяется равномерно по колонкам, а занимает максимально большую часть в каждой колонке.

balance – контент будет разделен между столбцами в равной степени. Если страница распечатана, она будет относиться только к последней странице.

balance-all – содержимое в столбцах расколется в равной степени. Если страница распечатана, она будет применена ко всем страницам. Не поддерживается браузерами.

				
					div {
 column-count: 3;
 column-fill: balance;
 height: 300px;
 border: 2px solid black;
}
				
			
				
					div {
 column-count: 3;
 column-fill: auto;
 height: 300px;
 border: 2px solid black;
}
				
			

column-gap

column-gap   – определяет расстояние между столбцами.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը   normal
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենИспользуется с элементами блочного, гибкого и сетчатого типа.
Ենթարկվում է անիմացիայիԱյո

Значения следующие:

normal - расстояние между столбцами определяется браузером.

արժեքՉափմանՄիավորով – любое значение в одной из единиц измерения.

				
					div {
 column-count: 3;
 column-fill: balance;
 column-gap: 100px;
 height: 300px;
 border: 2px solid black;
 ;
}
				
			

column-rule column-rule-width column-rule-style column-rule-color

определяет вертикальные линии между столбцами. column-rule является универсальным свойством для трех остальных: ширины линии (column-rule-width), стиль линии (column-rule-style) и цвет линии (column-rule-color):

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը   column-rule-width: medium
 column-rule-style:  none
 column-rule-color:  ըստ տեքստի գույնի
Ժառանգվում են column-rule-width:  Ոչ
 column-rule-style:  Ոչ
 column-rule-color:  Ոչ
Կիրառվում ենПрименяется к столбчатому элементу.
Ենթարկվում է անիմացիայի column-rule-width:  Այո
 column-rule-style:  Ոչ
 column-rule-color:  Այո

column-rule-width – являются значениями

thin – соответствует 2 пикселям.

medium – соответствует 4 пикселям.

thick – соответствует 6px.

Или по одной из единиц измерения.

column-rule-style – являются значениями

none - строки не отображаются, результат данной функции отключен.

hidden - линии просто скрыты.

Типы стилей:

column-rule-color установлен любой цветовой формат.

				
					div {
 column-count: 3;
 column-fill: balance;
 column-gap: 50px;
 column-rule: 5px dashed orange;
 height: 300px;
 border: 2px solid black;
 ;
}
				
			

column-span

column-span  – определяет, как отображать элемент вне столбцов, занимать ли область с общей шириной всех столбцов или ограничиться только одним.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը   none
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենПрименяется к элементам блочного типа, в том числе к равным display: inline-block - я. Не применяется <table>с
Ենթարկվում է անիմացիայիՈչ

Значения следующие:

none – элемент занимает только одну область ширины столбца.

all – элемент занимает площадь, равную суммарной ширине всех столбцов.

				
					div {
 column-count: 3;
 column-fill: balance;
 column-gap: 50px;
 column-rule: 5px dashed orange;
 height: 300px;
 border: 2px solid black;
 ;
}
div h2 {
 column-span: none;
}
				
			
				
					<body>
 <div>
  <h2 data-no-auto-translation="">The title of this content</h2>
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing…… sint quasi esse! И!
 </div>
</body>
				
			
				
					div {
 column-count: 3;
 column-fill: balance;
 column-gap: 50px;
 column-rule: 5px dashed orange;
 height: 300px;
 border: 2px solid black;
 ;
}
div h2 {
 column-span: all;
}
				
			

column-width

column-width  – определяет ширину столбцов. Они не могут быть меньше указанного размера, но могут расширяться в соответствии с окном браузера.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը   auto
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենПрименяется к элементам блочного типа, в том числе к равным display: inline-block - я. Не применяется <table>с
Ենթարկվում է անիմացիայիՈչ

Значения следующие:

չափմանՄիավարովԱրժեք – любое значение в одной из единиц измерения.

auto - ширина столбцов устанавливается автоматически с учетом свойств columns-count, columns-gap.

				
					div {
 column-count: 3;
 column-fill: balance;
 column-gap: 50px;
 column-rule: 5px dashed orange;
 column-width: 300px;
 height: 400px;
 border: 2px solid black;
 ;
}
div h2 {
 column-span: all;
}
				
			

columns

columns – универсальное свойство, определяет два значения: column-count և column-width.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը   auto
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենПрименяется к элементам блочного типа, в том числе к равным display: inline-block - я. Не применяется <table>с
Ենթարկվում է անիմացիայիԱյո

column-count-ի և column-width— значения , где порядок не важен.

content-visibility contain-intrinsic-size

content-visibilityсообщает браузеру, следует ли сразу добавлять содержимое элемента на веб-страницу, независимо от положения пользователя на ней.

Когда браузер загружает все содержимое веб-страницы и отображает его, content-visibility  Свойство используется для указания не отображать содержимое данного раздела до тех пор, пока оно не понадобится, пока этот раздел веб-страницы не появится в поле зрения браузера. 

Основная причина использования этой функции — получение дополнительной скорости отображения веб-страниц.

Краткая информация:

Նախասահմանված արժեքը  visible
Ժառանգվում ենՈչ
Կիրառվում ենПрименяется к элементам блочного типа.
Ենթարկվում է անիմացիայիՈչ

Значения следующие:

hidden – элемент отменяет свое содержимое и становится недоступным. То же самое происходит и при использовании отображения контента. свойство none. 

Фактически содержимое элемента хранится в кеше. Если вы выполняете рендеринг через Javascript, он не будет повторно загружен с сервера, а будет извлечен из кеша браузера и отображен быстрее.

visible – элемент отображается как обычно.

auto – элемент доступен, содержимое кэшируется и будет отображаться при отображении элемента в представлении браузера.content-visibility: hidden-ի դեպքում՝

				
					 .div-01 {
  padding: 20px;
  width: 820px;
  background-color: green;
 }
 .divsss-01 {
  width: 760px;
  height: 800px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid black;
  background-color: orange;
 }
 .div-02 {
  margin-top: 50px;
  padding: 20px;
  width: 820px;
  background-color: green;
  content-visibility: hidden;
 }
 .divsss-02 {
  width: 760px;
  height: 800px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid black;
  background-color: rgb(0, 107, 131);
  /* blue */
 }
				
			
				
					<body>
 <div class="div-01">
  <div class="divsss-01">
   <img decoding="async" src="forest-2.jpg" alt="" />
   <br />
   <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur ․․․․․․․․․․ Дебит.</p>
  </div>
  <br />
  <br />
  <div class="divsss-01">
   <img decoding="async" src="forest.jpg" alt="" />
   <br />
   <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur ․․․․․․․․․․․․ Дебит.</p>
  </div>
  <br />
  <br />
  <div class="divsss-01">. . . .</div>
  <div class="div-02">
   <div class="divsss-02">
    <img decoding="async" src="forest-2.jpg" alt="" />
    <br />
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur ․․․․․․․․․․․․ Дебит.</p>
   </div>
  </div>
  . . . .
 </div>
</body>

				
			

content-visibility: visible-ի դեպքում՝

				
					 .div-02 {
  margin-top: 50px;
  padding: 20px;
  width: 820px;
  background-color: green;
  content-visibility: visible;
 }
				
			

content-visibility: auto-ի դեպքում՝

				
					 .div-02 {
  margin-top: 50px;
  padding: 20px;
  width: 820px;
  background-color: green;
  content-visibility: auto;
 }
				
			

при использовании auto общее пространство страницы увеличивается только тогда, когда элемент появляется в представлении браузера, но до этого момента выделенное ему пространство равно 0.

Можно заранее определить размер элемента на веб-странице и предоставить браузеру возможность отображать его содержимое в нужный момент.

будет использоваться для установки начального размера contain-intrinsic-size свойство.

contain-intrinsic-size- ի դեպքում՝

				
					.div-02 {
 margin-top: 50px;
 padding: 20px;
 width: 820px;
 background-color: green;
 content-visibility: auto;
 contain-intrinsic-size։ 4000px;
  }
				
			

Оставить комментарий

Կիսվել փաստաթուղթով
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ru_RURussian